ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 4 ( ม.ค.-ธ.ค. 55 )

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 ผลกระทบที่เกิดจากแรงกระตุ้นภายในฮาร์ดดิสก์ต่อการสั่นสะเทือนของหัวอ่าน

02 คุณสมบัติวัสดุอัจฉริยะอิเล็กโทรโครมิคของฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์

03 การศึกษาดัชนีความสุขมวลรวมในประเทศไทย

04 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการขึ้นรูปกระดูกเทียม

05 นโยบายการสั่งผลิตสินค้าหลายชนิดอย่างประหยัด

06 การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเรือแบบไม่ต่อเนื่องเชิงพลวัตโดยใช้เมตาฮิวริสติก

07 การศึกษาการยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักร

08 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์

09 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับกระบวนการเชื่อมแบบไฮบริดสำหรับ HDPE

10 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การทำน้ำเย็นฯ

11 ความเข้มข้น

12 เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ฯ

13 เสถียรภาพของพิกัดตำแหน่งจากการประมวลผลข้อมูลฯ

14 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมฯ

15 การออกแบบหัวเชื่อมกับการลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อไหล่ฯ

16 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

17 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับฯ

18 ส่วนท้ายเล่ม