ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554)

ปกหน้า

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 A COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING PROGRAMฯ

02 การจัดการตลาดบริการสำหรับโรงแรมบูติก

03 การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

04 การศึกษาภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว

05 ความสามารถและวิธีการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมไทยฯ

06 ค่านิยมทางเพศกับปริมาณการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น

07 ศึกษาการนำการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

08 คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

09 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงด้านสารเสพติด

11 ปัจจัยด้านสวัสดิการที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานฯ

12 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี  SET50

13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาแคลคูลัส 1

14 อิทธิพลของสื่อโฆษณาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่

15 การใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของมนุษย์

16 การนำผลประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์อย่างคลาดเคลื่อนในสถาบันอุดมศึกษา

17 จิตสำนึกสาธารณะออนไลน์...ความดีบนโลกเสมือนจริง

18 REVISITING WALDO’S ADMINISTRATIVE STATE

19 UNDERSTANDING PUBLIC POLICY

ส่วนท้ายเล่ม

ในปกหลัง

ปกหลัง