ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉนับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2554)

ปกหน้า

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 A FIVE-YEAR TEACHER EDUACTION PROGRAM

02 การนำนโยบายการเสริมสร้างหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

03 การพัฒนาความอย่างยั่งยืนขององค์กรกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

04 การเลือกทำชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ก่อนการผลิตจริงฯ

05 การวิเคราะห์พหุระดับ ผลกระทบของความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนทางสังคมฯ

06 การศึกษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาวม้ง

07 การเอาชนะคำสาปแช่งจากทรัพยากรธรรมชาติ

08 ทัศนคติของผู้ซื้อบ้านที่มีต่อโครงการบ้านจัดสรรฯ

09 รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนฯ

10 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม

11 คุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการฆ่าตัวตาย

12 ON DEMAND GOVERNMENT CONTINUTING THE E-GOVERNMENT JOURNEY

13 มุมมองทางรัฐประศาสนศาสตร์จากงานวิจัยปี 2010

ส่วนท้ายเล่ม

ในปกหลัง

ปกหลัง