ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 (ม.ค.-ธ.ค.62)

หน้าปก

ส่วนหน้า

1.แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาพฤติกรรมในประเทศไทย 

2.การศึกษาวิธีสร้างแม่พิมพ์และเงื่อนไขในการผลิตสำหรับการฉีดชิ้นงานด้วยพลาสติกพอลิเอไมด์ที่มีส่วนผสมของผงแม่เหล็กเฟอร์ไรท์

3.ขั้นตอนวิธีสำหรับการแปลภาษามลายูอักษรยาวีเป็นภาษาไทย 

4.อุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการตรวจจับช่องทางแบบเรียลไทม์ 

5.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้าแฟชั่นผ้าไทย 

6.การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้ IoT เพื่อติดตามคุณภาพน้ำผ่านแอปพลิเคชัน

7.ระบบฐานข้อมูลเว็บของสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

8.การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ข่าวภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

9.ผลการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

10.การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสมือน “สะดืออีสาน” อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คำแนะนำการเตรียมตันฉบับ

ส่วนท้าย

ฉบับสมบูรณ์