ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2562)

ปก

ในปก

ส่วนหน้า

1.การเปรียบเทียบวิธีการนิยามศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับ วัจนานุกรมภาษาลาว สถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพบกสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0

3.การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา

4.การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเกาะสมุย

6.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3  ในโรงเรียนอนุบาล เขตเมืองชัยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

7.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์

8.การสร้างเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา

9.Situation Analysis and Level of Readiness of Thai Undergraduate institutions in Tourism and Hospitality to apply for international Accreditations, focusing on the UNWTO TedQual Certification

10.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11.สิทธิการให้นมแม่ในสถานประกอบการ : ประเด็นใหม่ในด้านกฎหมาย

12.การบริหารความผิดพลาดของมนุษย์ในการบิน

13.การสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชน: โอกาสหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

ส่วนท้าย

ฉบับสมบูรณ์