ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2562)

ปก

ในปก

ส่วนหน้า

1.การประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.The Operation of “Zero-Dollar Tours” after Their Rising Popularity in Thailand-A Case Study of Phuket, A Province Located in Southern Thailand

3.การพัฒนากรอบสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

4.การพัฒนาความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำปาง

5.อิทธิพลของการปฏิบัติตามหลักการการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

6.แนวทางการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

7.สังคมสูงวัยกับรูปแบบการท่องเที่ยว: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

8.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

9.พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

10.Positive and Negative Impacts of Tourism on Environment: A Case Study of Pattaya City, Thailand
 
11.การพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวพุทธ : ยุคไทยแลนด์ 4.0
 
12.การเรียนรู้ด้วยการบริการกับประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการประยุกต์ใช้
 
13.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐไทย: กุญแจแห่งความสำเร็จและบทเรียนจากประเทศตะวันตก
 
ส่วนท้าย
 
ปกหลัง