ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 (ม.ค.-ธ.ค.61)

หน้าปก

ส่วนหน้า

1.การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนระหว่างการศึกษาในหลักสูตร โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล

2.การพยากรณ์เงินรายได้นำเข้าประเทศจากแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยสมการถดถอยที่ปรับค่าสัมประสิทธิ์โดยใช้วิธีตัวประมาณค่า S ปรับแก้

3.การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

4.การหล่อลื่นของรองลื่นกันรุนแบบคิมเบอร์ลีด้วยสารหล่อลื่นชนิดนอนนิวโตเนียน

5.สื่อประสมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

6.การตลาดออนไลน์และบริการลูกค้าด้วยแชทบอทกรณีศึกษา: การใช้ Chatfuel ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเมสเซนเจอร์

7.การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเตียงลมอัจฉริยะเพื่อลดอาการเกิดโรคแผลกดทับ
 
8.การจัดการองค์ความรู้โครงการก่อสร้างโดยบริการเครือข่ายสังคม : กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์ Facebook
 
9.การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
 
10.การออกแบบอุปกรณ์กลึงเกลียวหนอนแบบดับเบิ้ลเอนเวลลูปบนเครื่องกลึงด้วยหลักการการออกแบบอย่างเป็นระบบ

11.แบบจำลองการดึงดูดการเดินทางโดยใช้ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์และการเรียนรู้เชิงลึก
 
12.การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานรถยนต์เช่า กรณีที่ตัวแบบมีปัจจัยไม่พึงประสงค์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล้อมกรอบข้อมูล
 
13.การเตรียมแผ่นยางคอมโพสิตเพื่อลดความเมื่อยล้าจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยมะพร้าว