ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2544)

ปก

ส่วนหน้า

1.การสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต : สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

2.การพัฒนาการออกแบบอาคารต้านท่านแผ่นดินไหว โดยใช้หลักการให้โครงสร้างมีความเสียหายคงที่

3.การหาต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน : กรณีศึกษาของประเทศไทย

4.อ่านอย่างไรให้เหมาะสมกับช่วงวัยแห่งชีวิต

5.การคิดสร้างสรรค์ : การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน

6.การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในบทเรียนภาษาอังกฤษ

7.ความคิดทางจริยศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทยในทรรศนะของพระธรรมปิฏก(ประยุทธ์  ปยุตโต)

8.การบีบอัดข้อมูลภาพแบบแฟรกตอลสำหรับภาพสี

9.นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษใหม่ : กรณีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction : WBI)

ส่วนท้าย