ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2546)

ปก

ส่วนหน้า

1.เทคโนโลยีกับการสอนเขียนภาษาอังกฤษยุคใหม่

2.มาตรฐาน IMS ใน e-Learing

3.แนวคิดพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ : บทบัญญัติที่นักการศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้

4.มองเศรษฐกิจ-ชุมชนไทยกระแสทุนนิยมโลกจากบริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

5.จงตัดป่า แต่อย่าตัดต้นไม้: มนุษยนิเวศวิทยาตามแนวพระพุทธศาสนาในทรรศนะของพระธรรมปิฏก(ประยุทธ์  ปยุตโต)

6.สารัตถธรรมจากคัมภีร์ปัถเวทน์ของพระเจ้าปเสนทิโกศล (ตำราพุทธทำนาย) : นัยและท่าทีของพระพุทธเจ้าต่อการพยากรณ์

7.READING AND WRITING RESEARCH IN THAILAND 

8.มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการศึกษา

9.Teaching and Teachers : A Western Perspective on Teaching 

ส่วนท้าย