ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555)

หน้าปก

ส่วนหน้า

1.REEXAMINING OF THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS: THE CASE OF DEFORESTATION 

2.การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปและความยากในการอ่านตำรานโยบายสาธารณะไทย

3.การวิเคราะห์เรื่องอาสันนกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท

4.การศึกษาสภาพปัญหารการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

5.ความต้องการและความพึงพอใจต่อรายการโทรศัทน์ของสถานีโทรทัศน์สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

6.แนวโน้มของการพัฒนา และการใช้งานกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบดิจิทัล (DSLR) ที่สามารถบันทึกวีดิทัศน์ได้ ตั้งแต่ ค.ศ.2010-ค.ศ.2015

7.บทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

8.ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดนครปฐม

9.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

10.สถานภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการในการให้บริการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

11.อิทธิพลของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์กับวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี

12.การจัดการความรู้ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

13.ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการรัฐธรรมนูญต่างประเทศและศาลรัฐธรรมนูญไทย

14.CONTEMPOLARY POLITICAL IDEOLOGIES : A COMPARATIVE ANALYSIS

15.GLOBALIZATION: A CRITCAL INTRODUCTION

ส่วนท้ายเล่ม