ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2546)

ปก

ส่วนหน้า

1.การศึกษาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบออโตรีเกรซซีฟอันดีบที่ 1 และตัวแบบออโตรีเกรซซีฟอันดับที่ 2 เมื่อเกิดค่านอกระบบ

2.การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบออโตรีเกรซซีฟอันดับที่ 1 เมื่อเกิดค่านอกระบบ Innovation Outliers

3.การวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตเพื่อเป้นแนวทางในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

4.EFFECTS OF SWITCHING BEHAVIOR ON PERCEIVED SERVICE QUALITY AND SWITCHING INTENTIONS 

5.IMAGE RINGING ARTIFACT SUPPRESSION IN JPEG 2000 USING A POST-PROCESSING ALGORITHM

6.ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

7.การสร้างไจโรสโคปอย่างง่าย

8.การจัดการความรู้

9.หลักสูตรในอุดมคติสำหรับสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

10.การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวขั้นเบื้องต้น

11.คุณค่าของอาหารกับบูรณาการด้านสุขภาพ

12.INCLUSION SIZE EFFECTS ON MULTI-PASS COPPER WIRE DRAWING BY FINITE ELEMENTAL ANALYSIS 

ส่วนท้าย