ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2547)

ปก

ส่วนหน้า

1.เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบสำหรับความถดถอยเชิงเสันตรง

2.วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ

3.การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพอิสระของประชาชนในชุมชนบางบัว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

4.สถิติกับชีวิตประจำวัน

5.การสึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย : กรณีโรคเบาหวาน

6.ระบบพึ่งพิงของโลกสะท้อนสังคมชายขอบของไทย

7.ปรัชญาวิวัฒน์ยุคท้องถิ่นนิยมสไตล์สมัยนิยม กับสังคมไทยยุคโลกาภิวัฒน์ บทวิเคราะห์กรณี สภาวัฒนธรรมตำบลก็คือธรรมสภาสากล

8.Could we help the less-able learners learn English faster?

9.การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทัศนียภาพของเมือง บริเวรเกาะรัตนโกสินทร์

10.การประเมินค่าการกัดเซาะและการตกตะกอนในโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

11.การวิเคราะห์บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจ

ส่วนท้าย