ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2547)

ปก

ส่วนหน้า

1.Thai School Principals' Perception on Leadership

2.สำนักงานอัตโนมัติ : วิวัฒนาการใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ประดิษฐ์อุปกรณ์การสอน : ชุดสาธิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบอเนกประสงค์

4.แผนผังความต้องการกำลังเพื่อการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว โดยหลักการความเสียหายคงที่และวิธีการสเปคตรัมของความสามารถ

5.ไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ : การปรับจุดยืนที่ยั่งยืน

6.วิธีการทางสถิติสำหรัยการทำเหมืองข้อมูล

7.ห้องสมุดมีชีวิต

8.การรับผิดทางอาญาของกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

9.การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของถนนพหลโยธินช่วงบริเวณตลาดยิ่งเจริญ ถึงโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

10.การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของนโยบายภาครัฐ : กรณีศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ รายได้และความมั่งคงให้แก้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

11.การศึกษาการใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจไทยขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแนวโน้วที่จะประสบความล้มเหลวทางการเงิน

12.แนวโน้มการขยายตัวของสถานตรวจสอบสภาพรถเอกชนในอนาคต

13.การสื่อสารปากต่อปากทางบวกกับช่องว่างของลูกค้าในการใช้บริการการส่งข้อความสั้น

ส่วนท้าย