ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2548)

ปก

ส่วนหน้า

1.การพัฒนาแผนกระบวนการผลิตมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตแบบลูกค้าสั่งทำ กรณีศึกษา : เครื่องบรรจุภัณฑ์ SEMI-AUTO MAXI CPA 1 HD

2.ข้อควรพิจารณาในการใช้การทดสอบไคสแควร์กับงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

3.การวิเคราะห์ Conjoint ในงานวิจัยการตลาด

4.ความคล้ายคลึงกันทางโครงสร้างและรูปแบบของภาษาอังกฤษและภาษาบาลี

5.ไทยในศตวรรษที่ 21 ประชากรปัจจัยชี้ขาดมรศตวรรษแห่งการแข่งขัน

6.พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบคนกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร

7.การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์สำหรับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสวนธนบุรีรมย์

8.การวิเคราะห์พหุระดับเชิงลดหลั่นในข้อมูลทางการศึกษา

9.สรุปงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาการจัดการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน"

10.Customer Perceptions with Technology Versus Human Services in Thai Stockbrokerage Industry

11.Professionalization of Sales in Thailand : A Personal Connection Perspective

12.Optimal Scheduling of Limited Energy Units Using Deconvolution Technique : A Case Study of Hydro Power Generation in Thailand

ส่วนท้าย