ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2548)

ปก

ส่วนหน้า

1.สถานะพลังงานของโลกและพลังงานทดแทน

2.บรรจุภัณฑ์ ศาสตร์และศิลป์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3.Effects of Contingent Factors on the Relationship between Information Technology Investment and Organization Performance

4.การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเปิดรับและการนำไปใช้ในการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5.Communication Competency as a Cooperative Concept

6.การบริหารจัดการตามแนวทางมงคลสูตรในวิธีทางสังคมอุตสาหกรรมยุคใหม่

7.Meetings Incentives Conventions and Exhibitoins (MICE) Of Asia Pacific Region : Challenges and Opportunities

8.การคัดเลือกตัวแบบทางสถิติด้วยแนวคิดแบบเบส์

9.วิกฤตการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

10.การพัฒนาแบบจำลองระบบบริการตัวเองแบบอัจฉริยะ

11.กำแพงการค้ายุคโลกาภิวัฒน์

ส่วนท้าย