ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2549)

ปก

ส่วนหน้า

1.การคุ้มครองการงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก

3.ศักยภาพของจังหวัดราชบุรีในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4.Increasing Adsorption Efficency of Activated Carbon for H2S Removal by Surface Oxidation and metal Addition

5.เศรษฐกิจพอเพียง: รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

6.สภาวะโลกร้อน : หายนะภัยสำหรับมนุษยชาติ

7.ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกุ้งสอแช่แข็งของไทย

8.การนำปัจจัยทางการตลาดมาใช้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย กรณีศึกษา : กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน

9.Gasoline Direct Injection (GDI) Engine

10.The Communicative Approach : Evolvement - Promises and Problems

11.การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบสำหรับการประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางด้านการเงิน

12.การทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - สหรัฐอเมริกา

ส่วนท้าย