ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2549)

ปก

ส่วนหน้า

1.ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้ากับการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นไทยในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา : สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรง

4.รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

5.การวิเคราะห์ความต้องการและการใช้เนื้อหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

6.สัญญะแห่งสถานที่

7.การศึกษารูปแบบลักษณะและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจ

8.กลยุทธ์การใช้ข้อมูลขององค์กรเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

9.ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอำเภอสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมในเกาะสมุย

11.การศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดอุดรธานี

12.Aquaculture Digital Library

13.Turning A Seminar Course Into A Student - Centered Classroom

ส่วนท้าย