ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2550)

ปก

ส่วนหน้า

1.ผลกระทบของการทำงานบางเวลาที่มีต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษา

2.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของบริการทางการศึกษาตามมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน : กรณีศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหรรม ระดับบัณฑิตศึกษา

3.Scientific Verbal Concepts and Second Language Can Facilitate Adult Learners in Acquiring a Second Language.

4.ทางออกของการใช้ One-Way ANOVA กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

5.การศึกษาปัจจัยจูงใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในการตัดสินใจประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

6.หน้าที่ของการจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์

7.ระบบติดตามดวงอาทิตย์จากอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งเชิงดิจิตอลด้วยซีพีแอลดี

8.แนวทางในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในช่วงศตวรรษที่ 15-18 กรณีศึกษงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส และอังกฤษ

ส่วนท้าย