ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2550)

ปก

ส่วนหน้า

1.การพัฒนาระบบการวิเคราะห์และการสร้างคลังข้อสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน

2.การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3.กลยุทธุการตลาดของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย

4.ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

5.การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร

6.การศึกษาบุคลิกภาพตามแนวจริต 6 ในพระพุทธศาสนาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี

7.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการนอกเหนือที่กฎหมายกำหนดกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบกิจการดีเด่น กรณีศึกษาบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

8.การศึกษาระบบการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักขีดความสามารถที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร

9.ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

10.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานประกันภัยจังหวัดพังงา

11.หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

12.การรับรู้ตามบทบาทและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 1

13.สภานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานและพื้นที่โดยรอบ

14.การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและประสิทธิผลขององค์กรกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน

15.สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือข่ายพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ

ส่วนท้าย