ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2551)

ปก

ส่วนหน้า

1.ปัจจัยจูงใจการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

3.คุณลักษณะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1

4.ศึกษาขอบอำนาจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

5.ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

6.รูปแบบการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ กรณีศึกษา ตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว

7.ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะสำหรับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์

8.ภาพลักษณ์ของตราสินค้าเฉพาะในประเทศไทย

9.การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

10.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยตากบางกระทุ่ม

11.กรณีศึกษา : ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบ RHS

12.กลยุทธ์การพัฒนา Blog เพื่อสนับสนุนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

13.A Study of Competencies and Skills Required by District Directors of The Bangkok Metopolian Admonstation (BMA)

14.นวัตกรรมและการนำนโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนท้าย