ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555)

ปกหน้า

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 EVALUATING THE ROLE OF MARKETING CAPABILITIES AND EXPORT SUCCESS

02 THE ANTECEDENTFACTORS AFFECTING THE SUCCESS IN IMPLEMENTATION

03 THE MODERATING EFFECTS OF GOVERNMENT AGENCY

04 การเข้าสู่ระบบการศึกษาตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

05 การใช้เทคนิคซินเนคติกส์

06 การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและรูปแบบการให้บริการ

07 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับโรงสี

08 การวางแผนกำลังคน

09 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ

10 ทัศนคติของผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียน

11 ประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

12 รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพ

13 ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาเขียนของนักศึกษา

14 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยถิ่น

15 สองทศวรรษ ปัญหากรณีเขื่อนปากมูล

16 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการพัฒนาวัฒนธรรม

ส่วนท้ายเล่ม

ในปกหลัง

ปกหลัง