ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2551)

ปก

ส่วนหน้า

1.THE STUDY OF THE ROOT CAUSES OF THE ADOPTION AND NON-ADOPTION OF PERSONAL DIGITAL ASSISTANT (PDA): A CASE STUDY OF SMALL BUSINESSES IN THAILAND

2.การจัดการความรู้กับความพร้อมในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

3.ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

4.สภาพการพัฒนาการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ  สมศ.

5.สภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

6.TEACHING SPEAKING TO UNDERGRADUATE STUDENTS: THE PRAGMATICS CONSIDERATION

7.THE NATURE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION AND MASS COMMUNICATION AND THEIR INTERSECTIONS

8.การสร้างสันติภาพในมินดาเนา  ฟิลิปปินส์ : ประเด็นที่ควรพิจารณาสำหรับสังคมไทย 

9.รายการโทรทัศน์กับการวิจารณ์ตามแนวคิดสุนทรียศาสตร์

10.สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ชนะอุปสรรค

11.INVITATION TO PUBLIC ADMINISTRATION 

ส่วนท้าย