ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2552)

ปก

ส่วนหน้า

1.ARE CHANGES IN BANK EFFICIENCY RELATED TO STOCK RETURNS?

2.THE TELEVISION RATING PERCEPTION AND TIME ZONE EXPECTATION OF THE  ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ PARENTS IN BANGKOK

3.USING A CHECKLIST TO RAISE LANGGUAGE AWARENESS: A CASE STUDY

4.การศึกษาการดำเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

5.นโยบายรัฐกับการจัดการของเสียอันตราย: กรณีศึกษาโรงงานแบตเตอรี่ยานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

6.ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสนใจในการขายประกันชีวิตผ่านธนาคารในกรุงเทพมหานคร

7.ปัญหากฎหมายในการพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

8.CULTURAL CONGRUENCE BETWEEN ORGANIZATION AND INDIVIDUAL: A VITAL FACTOR FOR DECREASING ORGANIZATIONAL CONFLICT 

9.MODIFYING EVALUATION METHODS TO IMPROVE LEARNERS’ MOTIVATION

10.การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยของไทย

11.การจัดประเภทภาพยนตร์ของไทย

12.แนวทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

13.FROM ENERGY TO CLOTH BAGS: MANUAL FOR ENTREPRENEURS AND TOURISTS FOR GLOBAL WARMING UNDERSTANDING AND SUSTAINABLE GREEN TOURISM 

ส่วนท้าย