ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2552)

ปก

ส่วนหน้า

1.กลยุทธ์และรูปแบบการบริหารคุณภาพโดยรวมสำหรับการจัดการความรู้ในชุมชนไทย

2.การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและการรับรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียของประชาชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินในรอบที่ 2

4.การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเพื่อการพัฒนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

5.สมรรถนะและคุณลักษณะของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่พึงประสงค์   ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา

6.RISKS MANAGEMENT AND MITIGATION IN THE CONSTRUCTION PROJECT PROCUREMENT PROCESS

7.THE ADVENT OF LAND OWNERSHIP IN FORM OF WESTERN STYLE TITLE DEED IN SIAM 

8.กฎหมายปกครอง : รัฐประศาสนศาสตร์ในยุโรป

9.การแทรกแซงสื่อมวลชนเพื่อผลทางการเมือง: ศึกษาเปรียบเทียบรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

10.การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น: การผสานความแตกต่างทางความคิดเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

11.การพัฒนาสายงานอาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

12.ภาพสะท้อนพัฒนาการของการนำเสนอรายการโทรทัศน์ในปี 2552

13.มาตรการ NTBs: การกีดกันสำคัญต่อผู้ส่งออกไทย

14.รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กไทย :  หนทางสู่การพัฒนาอัจฉริยภาพที่ยังถูกปิดกั้น

15.EDUCATIONAL DESIGN RESEARCH

ส่วนท้าย