ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553)

หน้าปก

ส่วนหน้า

1.THE USAGE OF MOBILE COMMERCE (M-COMMERCE) IN SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THAILAND

2.THE USE OF ENGLISH LEARNING STRATEGIES: A STUDY OF INTERNATIONAL STUDENTS AT NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY, CHINA

3.เจตคติของผู้ชมสตรีต่อการนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวและรายการละครทางโทรทัศน์

4.ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม

5.ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายแรงงาน; ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2)