ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2561)

ปกหน้า

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01.การตรวจสอบมาตรฐานระบบร้านคุณภาพ (SAVEQ) ที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารร้านค้า : กรณีศึกษา ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่ปฎิบัติการกรุงเทพตอนใต้

02.การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1

03.การสร้างตราสินค้าภายในระดับองค์การ: กรณีธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

04.อิทธิพลของ การผูกพันต่อเป้าหมาย การแสวงหาความรู้ และการสื่อสาร ต่อความผูกพันในองค์การ : แนวคิดของตัวเองในตัวแทนขายตรงในฐานะตัวแปรคั่นกลาง

05.การพัฒนากรอบแนวคิดของการให้เหตุผลทางการอนุมานทางสถิติ

06.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

07.การวิเคราะห์จำแนกคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กรที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

08.A COMPARATIVE STUDY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT IN THAILAND AND IN OTHER ASEAN COUNTRIES

09.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์

10.เรื่องเล่าลูกผสมและการสร้างคาแร็คเตอร์แบบการ์ตูนในรายการ  The Mask Singer

11.การรายงานข่าวของนักสื่อสารชุมชนในภาวะวิกฤตน้ำท่วม:กรณีศึกษาวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ของ จ.นครศรีธรรมราช

12.ข่าวบันเทิง ... กรอบจำกัด และการพัฒนา

13.การจำลองข้อมูลด้วยวิธีมอนติคาร์โลโดยใช้ LISREL สำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง

14.TOURISM AND ITS IMPACTS TO THE SOCIOCULTURAL CHANGES: A CASE STUDY OF THE KHAOSAN ROAD, BANGKOK

ส่วนท้ายเล่ม

หนังสือแนะนำ

ปกหลัง