ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 (ม.ค.-ธ.ค.60)

หน้าปก

ส่วนหน้า

01  การพัฒนาออนโทโลจีปัจจัยเชิงคุณภาพสำหรับระบบค้นหาเชิงความหมายในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

02 การวิเคราะห์การจำแนกข้อความด้วยการเปรียบเทียบความเสถียรของอัลกอริทึม

03 การพัฒนาตัวชี้วัดและระบบประเมินคุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์

04 การใช้หลักการวิศวกรรมออนโทโลจีเพื่อพัฒนาฐานความรู้สำหรับการดำเนินการร่วมกันของการคำนวนแบบคลาวด์หลายแพลตฟอร์ม

05 การศึกษาแนวทางการพัฒนาวัสดุอัญมณีทางเลือกจากหินแกรนิตจังหวัดตาก

06 การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

07 การวิเคราะห์เชิงดปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮเพอร์ไวเซอร์: สมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ

08 การใช้รหัสคิวอาร์โค้ดบนระบบปฏิบัติการบนมือถือเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์

09 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ การผลิตมันเทศ พื้นที่ ต.ทับน้ำ อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ

11 แนวทางการคำนวณดัชนีพลังงานจำเพาะเพื่อการชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานในการขนส่ง

ส่วนท้าย

หนังสือแนะนำ