ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2560)

ปกหน้า

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 การรับรู้เรื่องธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทจดทะเบียนในลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

02 การปฏิบัติการพุทธจิตวิทยาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

03 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2544-2558) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ศูนย์ กศน.อำเภอ 

04 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการที่อยู่อาศัยและลักษณะทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวมอญชุมชนดงสัก บ้านวังกะ หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

05 ทัศนคติ และสภาวการณ์ของครอบครัวยุคใหม่ที่ไม่ต้องการมีบุตร

06 โมเดลปัจจัยการบริหารเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออก

07 การศึกษาคุณลักษณะผู้นำหญิงที่พึงประสงค์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

08 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ   

09 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้อำนวยการกองการศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
 
10 กลยุทธ์การเรียนรู้วิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 
11 การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 
12 ปริมาณคำศัพท์ที่จำเป็นและกลวิธีพื้นฐานในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 กลวิธี
 
 
13 เปรียบเทียบคำที่ออกเสียงคล้ายกันระหว่างภาษาจีนกลางกับภาษาไทยมาตรฐาน
 
14 การใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
 
ส่วนท้ายเล่ม
 
หนังสือแนะนำ-ใบสมัคร
 
ปกหลัง