ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2559)

ปกหน้า

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 อิทธิพลของภาษาอังกฤษต่อระบบปริชานของผู้รู้สองภาษา: การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์ในผู้พูดภาษาไทย

02 การพัฒนาตัวชี้วัดความรุนแรงต่อสตรีในรายการโทรทัศน์

03 การพัฒนาดุลยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

04 การบูรณาการกิจการเพื่อสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

05  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

06 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

07 การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

08  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดการรู้เรื่องการประเมินของครู

09  แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทน – นกพิทิดของเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์

10  การวิเคราะห์การรับรู้ของตลาดต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

11 การศึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย

12 สุนทรียศาสตร์ในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น

13 อำนาจการผลิตภาพของมาตรฐานนางแบบสตรีผ่านรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ (ซีซั่น2)
 
14 พ่อเลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
 
ส่วนท้ายเล่ม
 
ปกหลัง