ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 (ม.ค.-ธ.ค.59)

หน้าปก

ส่วนหน้า

ส่วนในปก

01 ตัวแบบบริการแคชสำหรับการแคชคลาวด์แบบใช้ร่วมกันที่ฝั่งไคลเอ็นท์: ทัศนมิติเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์

02 การวิเคราะห์แบบจำลองแถวคอยสำหรับระบบการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ภาคปฏิบัติ

03 การหาจุดสนใจของภาพที่เหมาะสมของขั้นตอนวิธีเอสไอเอฟทีสำหรับการระบุลายเซ็น

04 การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม SMMSในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

05 การแก้ไขปัญหารอยเชื่อมชนสำหรับชิ้นงานปุ่มกดทำจากวัสดุ ABS ด้วยวิธีการเพิ่มและลดอุณหภูมิแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว

06 การวิเคราะห์สมรรถนะของการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายมัลติเพล็กซ์เชิงแสง

07 การพัฒนาตารางข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจาก Google Maps         

08 การประยุกต์ใช้ ANFIS สำหรับประเมินกำลังของคอนกรีตงานถนนในระหว่างการก่อสร้าง

ส่วนท้าย

ปกหลัง