ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556)

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 ETHICAL PROTOCOL IN QUALITATIVE RESEARCH

02 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต

03 สภาพการณ์และระดับความสามารถของกรรมการบริหารฯ

04 ขีดความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกทางสังคมฯ

05 การวิเคราะห์เสรีภาพเชิงปรัชญาและแนวทางประยุกต์ใช้เสรีภาพเพื่อสังคม

06 การศึกษาพฤติกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยแบบผสม

07 A STUDY SATISFACTION WITH THE USE OF A LEARNER-CENTRED

08 ภาพลวงตาทางการเงินฯ

09 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเรียนรู้อย่างมีความสุขฯ

10 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน

11 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

12 การเกษตรเชิงการค้าของไทยฯ

13 บทบาทเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารหารทรัพยากรมนุษย์ฯ

14 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวของไทย

15 คุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

ส่วนท้ายเล่ม