ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559)

หน้าปก

หน้าปกใน

ส่วนหน้า

01.การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการด้วยวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

02.กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิมของไทยเพื่อความอยู่รอดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

03.ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

04.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

05.การเปรียบเทียบระบบเสียงในคำศัพท์หมวดธรรมชาติของภาษาไทยหย่ากับภาษาไทยมาตรฐาน

06.การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการสร้างความจงรักภักดีต่อโรงพยาบาลเอกชนไทยในภาคตะวันออก

07.การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้ด้านอัคคีภัยเพื่อส่งเสริมความรู้ความตระหนักและทักษะปฏิบัติด้านอัคคีภัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

08.ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน:บริบทของผู้บริหารในโครงการโรงเรียน สปิริต ออฟ  อาเซียน

09.ผลกระทบของการจัดทำงบการเงินระหว่างช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนที่มีต่อการจัดการกำไรผ่านรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.อัตลักษณ์วัดไทยในพระพุทธศาสนา ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

11.สื่อบุคคลกับหนทางพัฒนาตนในการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

ส่วนท้าย