ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ( ม.ค.-ธ.ค.58 )

หน้าปก

ส่วนหน้า

01 สภาพการใช้ก๊าซแอลพีจีและก๊าซเอ็นจีวีในรภยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

02 การศึกษาเปรียบเทียบการคำณวนกระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 และ IEEE551 เพื่อการปรับตั้งรีเลย์กระแสเกินสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในสถานีย่อย

03 การเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกฝากระป๋องสเปรย์โดยการใช้ระบบทางวิ่งร้อนและทองแดงผสมแบริเลี่ยมในการทำแม่พิมพ์

04 การศึกษาเพื่อหาความหน้าที่เหมาะสมสำหรับแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีไฟไนท์อีลีเม้นต์แบบแผ่นสามมิติโดยใช้โปรแกรม CSI SAFE

05 การวิเคราะห์ผลเลือดด้วยวิธีการตัดสินใจเชิงความหมายบนพื้นฐานของกฏนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้

06 การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจเลือกระบบผนัง

07 การวิเคราะห์การระบายอากาศในโรงงานด้วยแบบจำลองคู่ควบ

08 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและควบคุมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน

09 การประเมินศักยภาพพลังงานคลื่นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวัดนนทบุรี ถึงกรุงเทพฯ

ส่วนท้ายเล่ม