ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2558)

หน้าปก

หน้าปกใน

ส่วนหน้า

01.หญิงรักหญิงกับการประชดประชัน 

02. กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่ของธุรกิจ OTOP ในจังหวัดเชียงราย

03. ความสัมพันธ์ของการเมืองอาณาเขตครอบครองกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในภูมิทัศน์น้ำกร่อย กรณีศึกษา หมู่บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 

04. รูปแบบการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

05. องค์ประกอบและแนวทางการทำประกันคุณภาพอย่างมีความสุขของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

06. การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม

07. การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000

08. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้ชีวิตบั้นปลายในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้สูงอายุชาวต่างชาติ

09. พื้นที่ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร

10. การวางแผนอาชีพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรมปศุสัตว์

11. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

12. รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับการเรียนดนตรี

13. การศึกษาเชิงประวัติของคำว่า  ไหน 

14. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสากหรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ส่วนท้าย

ปกหลัง