ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

หน้าปก

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2

02 การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

03 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเสริมสมรรถนะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

04 อิทธิพลของมาตรฐาน BS 8900 : 2006 ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย 

05 รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อและสารรสนเทศจากสื่ออินเทอร์เน็ตของเยาวชนไทย

06 แนวทางการพัฒนานโยบายด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

07 การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวประเภทร้านขายของที่ระลึกของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตเมืองพัทยา

     จังหวัดชลบุรี 

08 อิทธิพลของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อการตั้งใจซื้อของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย

09 ความเสี่ยงของความเข้าใจที่ผิดต่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกผ่านต่อในสังคมออนไลน์  

10 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาล

11 การส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาด้วยกิจกรรม "คลิก 21"

12 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

13 การส่งเสริมความสำเร็จในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย

ส่วนท้าย