ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศามตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557)

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 การจัดการพลังงานชุมชนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน : ในโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชนสมองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"

02 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท

03 ความสำเร็จของการนำรัฐอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผ่านเว็บไซด์กรมสรรพากร

04 รูปแบบการจัดการความรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

05 การจัดการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

06 การใช้วัจนกรรมอ้อมของผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานตามสถานภาพทางสังคม

07 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

08 แผนกลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติและการยอมรับการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรตำบลลำพญา  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

09 พฤติกรรมสนับสนุนการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10 การสอนทักษะการพูดภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ  โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ

11 บทบาทของภาครัฐในการตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

12 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

13 วิวัฒนาการของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ส่วนท้ายเล่ม