ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ( ม.ค.-ธ.ค. 57 )

หน้าปก

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 สารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์การ์ดสนับสนุนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  จังหวัดสมุทรสาคร

02 การศึกษาพฤติกรรมการหยุดรถเพื่อรับและส่งผู้โดยสารบริดวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : กรณีสึกษาสถานีสีลม  รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

03 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบของการส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

04 การพัฒนาวิธีการสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิควิศวกรรมย้อยรอยและศึกษาปัญหาการเสียรูปด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

05 การเพิ่มผลผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานด้วยการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพและวิศวกรรมคุณค่า

06 การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางการแพทย์ในระบบส่งต่อผู้ป่วย

07 A THREE-PHASE ALGORITHM FOR SOLVING A FLEET SIZE AND MIX VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS UNCERTAIN DEMANDS

08 การวิเคราะห์องค์ประกอบบนชุดข้อมูลที่ทับซ้อนเทคนิควิธีการเลือกลักษณะสำคัญแบบพลวัต

09 การศึกษาการใช้ CAE เพื่อลดน้ำหนักชิ้นงานในการฉีดพลาสติกรูปทรง 3 มิติโดยใช้ก๊าซช่วยฉีด

10 บ้านดิน : คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการสร้าง และใช้สอยในประเทศไทย

11 การทำเหมืองความคิดเห็นภาษาไทย

12 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ในชุมชนการเรียนรู้เสมือนโดยอาศัยทฤษฎีพฟติกรรมตามแผน

ส่วนท้ายเล่ม