ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557)

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 การใช้โปรแกรม ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินฯ

02 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจ

03 การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลฯ

04 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายฯ

05 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาไทย

06 การประมาณค่าความผันผวนของอัตราผลตอบแทน

07 หน้าที่ของการสลับภาษาไทยกับภาษาจีนแต้จิ๋วของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนเยาวราช

08 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

09 สินค้าระดับหรู ในจีนและอินเดีย

10 Blogger และสังคมออนไลน์ เทรนด์ใหม่ในสังคมไทย

11 การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการ

12 การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีประสิทธิภาพ

13 ระบบผลการปฏิบัติงานสูง แนวคิดและการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานขององค์การ

14 แรงงานทางอารมณ์

ส่วนท้ายเล่ม