ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2556)

หน้าปก

ในปกหน้า

ส่วนหน้า

01 การพัฒนา FEACA Model เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนทัศน์

02 ผลกระทบของคุณภาพการบริการของธุรกิจนำเที่ยว

03 รูปแบบเลิร์นนิงออปเจ็กต์เชิงร่วมมือตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์

04 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

05 การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

06 กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

07 ทุนมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

08 บทบาทวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพสำหรับผู้เรียนชาวไทย

09 Metacognitive Reading Strategies to Improve

10 การสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต กรณีศึกษาการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 การรับรู้ที่ผิดพลาดและความคิดแบบอคติในการเจรจาไกล่เกลี่ย

12 แปลได้อย่างมืออาชีพ

13 การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้วยกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก

14 การใช้คำพ้องเสียงในบทกลอนช่วยสอนกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

15 ประชาคมอาเซียน การรวมกลุ่มทางการเงินของภูมิภาค

ส่วนท้ายเล่ม