ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตราค่าสมาชิกวารสารราย 2 ปี จำนวนเงิน 300 บาท (จำนวน 4 ฉบับ)
(หมายเหตุ: ราคาจำหน่ายเล่มละ 100 บาท)
 

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราค่าสมาชิกวารสารราย 2 ปี จำนวนเงิน 150 บาท (จำนวน 2 ฉบับ)

(หมายเหตุ: ราคาจำหน่ายเล่มละ 100 บาท)
 

การโอนเงินค่าสมัครสมาชิก

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัว ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่บัญชี 053-2-54733-2 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครสมาชิกมาที่อีเมล์ research@spu.ac.th
 

หมายเหตุ   ค่าสมัครสมาชิกให้จ่ายผ่านระบบการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยกองบรรณาธิการขอยกเลิกการจ่ายเงินผ่านตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก :