ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561)

1 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2561)

2 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2560)

3 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)

4 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2559)

5 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559)

6 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2558)

7 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

8 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศามตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557)

9 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557)

10 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2556)

11 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556)

12 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555)

13 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555)

14 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉนับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2554)

15 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554)

16 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553)

17 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553)

18 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2552)

19 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2552)

20 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2551)

21 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2551)

22 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2550)

23 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2550)

24 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2549)

25 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2549)

26 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2548)

27 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2548)

28 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2547)

29 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2547)

30 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2546)

31 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2546)

32 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2545)

33 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2545)

34 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2544)

35 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2544)