ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2560)

2 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)

3 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2559)

4 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559)

5 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2558)

6 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

7 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศามตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557)

8 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557)

9 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2556)

10 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556)

11 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555)

12 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555)

13 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉนับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2554)

14 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554)

15 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553)