ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

การพิจารณาบทความ

>>> กระบวนการพิจารณาบทความ (แบบย่อ) 

1. ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความ
     1.1 ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งต้นฉบับบทความพร้อมชำระเงินค่าพิจารณาบทความ จำนวน 4,000 บาท   และส่งหลักฐานการโอนเงินมายังอีเมล์ research@spu.ac.th 
     1.2 ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งต้นฉบับบทความพร้อมชำระเงินค่าพิจารณาบทความ จำนวน 2,000 บาท  และส่งหลักฐานการโอนเงินมายังอีเมล์ research@spu.ac.th

2. กองบรรณาธิการพิจารณาภาพรวมของบทความ

3. กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) โดยมีการกลั่นกรอง บทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ

4. กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ผู้เขียนส่งบทความ (ฉบับแก้ไข) ให้กองบรรณาธิการ โดยส่งมาที่อีเมล์ research@spu.ac.th 

6. กองบรรณาธิการส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ และวารสารศรีปทุมปริทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ

 

>>> กระบวนการพิจารณาบทความ (แบบละเอียด)    คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ    บทความที่จะได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ทุกบทความ