ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

รูปแบบการเขียนอ้างอิง

 >>> ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date   in-text  citation)  โดยระบุ  ชื่อผู้แต่ง  และปีพิมพ์ของเอกสาร  ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง  เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารท้ายด้วยก็ได้หากต้องการ  และให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม  (reference  citation)  โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผุ้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง  ภายใต้หัวข้อเอกสารอ้างอิง  สำหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ  Reference  สำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ  โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ  APA  (American  Psychological  Association)  สำหรับตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดังนี้  

1. หนังสือ

     ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์.  ชื่อเรื่อง.  (ฉบับพิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  ผู้จัดพิมพ์.

     พรพิมล ตรีโชติ. 2542. ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง

     ชื่อผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพ์ หน้าที่ปรากฏบทความ) สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์

     เสรี  ลีลาภัย. 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกำลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศไทย. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ),
              1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย. 90-141. กรุงเทพฯ:  ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3. บทความในวารสาร

     ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่  (ลำดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร

     พุทธชาด โปธิบาล และนานันท์ ตรงดี. 2541. "สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น." 
              วารสารสงขลานครินทร์  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,  4 (2), 167-187.   

4. สาระสังเขปจากฐานข้อมูล CD-ROM

     ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปีที่ (ลำดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค้น

     Preston, W. 1982. Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign student (CD-ROM).
              TESOL quarterly, 16, 489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item: EJ274529

 

>>> ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง (อื่นๆ)  คลิกที่นี่