ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

การเตรียมต้นฉบับ

1. ควรจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้วย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ใช้อักษร Cordia New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ16 และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จำนวนไม่เกิน 15 หน้า

2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ มีความยาวประมาณ 200 คำ จะต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keywords ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จำนวนไม่เกิน 5 คำ **บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ**

3. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้จัดพิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ และจัดพิมพ์เนื้อหาภาษาอังกฤษให้จัดพิมพ์เป็น Single Space

4. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบมาด้วย

ตัวอย่างตาราง

5. ประวัติผู้แต่ง ให้ระบุ ชื่อของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พร้อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประสบการทำงานและผลงานทางวิชาการในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา และ File. jpg รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (ผู้เขียนสวมใส่สูทสากล)

6. บรรณานุกรม เริ่มด้วยภาษาไทยและตามด้วยภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ให้จัดพิมพ์เป็น 2 คอลัมน์

7. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาของวาสารอื่นๆ

8. การส่งต้นฉบับ (Manuscript) ผู้เขียนจะต้องส่ง

      (1) ต้นฉบับบทความ จำนวน 4 ฉบับ (บทความที่มีชื่อและสังกัดของผู้เขียน จำนวน 1 ฉบับ ส่วนบทความอีก 3 ฉบับ ไม่ต้องระบุชื่อและสังกัดของผู้เขียน) 

      (2) แบบฟอร์มส่งบทความ 1 ฉบับ   คลิกที่นี่

      (3) CD บันทึกข้อมูลต้นฉบับบทความ และประวัติผู้แต่ง จำนวน 1 แผ่น 

9.    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนำบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ

10. ผู้เขียนที่แก้ไขบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทความ (ฉบับแก้ไข) ของท่านมาที่อีเมล์ research@spu.ac.th

11. บทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จะได้รับวารสารศรีปทุมปริทัศน์ จำนวน 2 เล่ม

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความ

1.  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     1.1 ผู้เขียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 4,000 บาท ต่อ 1 บทความ และค่าสมัครเป็นสมาชิก 2 ปี จำนวน 300 บาท รวมเป็น 4,300 บาท   
      >>> แบบฟอร์มสมัครสมาชิก   คลิกที่นี่

     1.2 ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 4,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่

2. ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     2.1 ผู้เขียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ่ายค่าพิจาณาบทความในอัตรา 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ  และค่าสมัครเป็นสมาชิก ราย 2 ปี จำนวน 150 บาท  รวมเป็น 2,150 บาท

     2.2  ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่     

 

หมายเหตุ

(1) การจ่ายเงินค่าพิจารณาบทความและค่าสมัครสมาชิก ให้จ่ายผ่านระบบการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น และให้แยกจ่ายเป็น 2 บัญชี คือ ค่าพิจารณาบทความฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ 4,000 บาท และค่าสมัครสมาชิกฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 300 บาท                  ค่าพิจารณาบทความฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,000 บาท และค่าสมาชิกฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150 บาท  โดยกองบรรณาธิการขอยกเลิกการจ่ายเงินผ่านตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ  

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัว

                                                   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เลขที่บัญชี 053-2-54733-2   พร้อมส่งสำเนาการโอนเงิน

(2) กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื่องจากใช้เป็นค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว