ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

กองบรรณาธิการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ที่ปรึกษา

     1.1 ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์  พุกกะมาน                   อธิการบดี

     1.2 ดร.บุษบา ชัยจินดา                                        รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

     1.3 ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย              สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
                                                                              และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

     1.4 ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. บรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม

3. บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

     รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม

4. กองบรรณาธิการ

     4.1 ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ รุโจปการ                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง)

     4.2 ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ)

     4.3 ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     4.4 ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                                                             (สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม)

     4.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป      มหาวิทยาลัยศรีปทุม (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

     4.6 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

     4.7 รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี              มหาวิทยาลัยศรีปทุม (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่าย และสมาชิก

     อาจารย์นิภาวรรณ  พุทธสงกรานต์

6. ฝ่ายศิลปกรรม และจัดทำรูปเล่ม

     6.1 นางฉวีวรรณ  สภาพ

     6.2 นายสุรัตนชัย  ชื่นตา

7. ฝ่ายพิสูจน์อักษร

     7.1 รองศาสตราจารย์สมทรง สีตลายัน

     7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมน ถนอมเกียรติ

8. ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

    อาจารย์นิภาวรรณ  พุทธสงกรานต์                           ผู้จัดการและเลขานุการ