ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

กองบรรณาธิการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ปรึกษา

1.1   ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์  พุกกะมาน              อธิการบดี

1.2    ดร.บุษบา ชัยจินดา                                  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

1.3    ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ             ศาลแรงงานกลาง

1.4    รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. บรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

3. บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

4. กองบรรณาธิการ

4.1   ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

4.2   รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

4.3   รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)

4.4   รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์)

4.5   รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ จิตะสมบัติ                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ)

4.6   รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่าย และสมาชิก

     อาจารย์นิภาวรรณ พุทธสงกรานต์

6. ฝ่ายศิลปกรรม และจัดทำรูปเล่ม

6.1   นางฉวีวรรณ  สภาพ

6.2   นายสุรัตนชัย ชื่นตา

7. ฝ่ายพิสูจน์อักษร

7.1   รองศาสตราจารย์สมทรง สีตลายัน

7.2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมน ถนอมเกียรติ

8. ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

อาจารย์นิภาวรรณ พุทธสงกรานต์                                      ผู้จัดการและเลขานุการ