ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

สารจากผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

สารจากผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยุระรัช

          ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของประเทศไทย โยการผลิตวารสารทางวิชาการระดับชาติจำนวน 2 ฉบับ คือ (1) วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social sciences) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และมีค่า Thai-journal Impact Factor เท่ากับ 0.019 (ปี 2555) และ (2) วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Sciences and Technology) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

          กองบรรณาธิการวารสารศรีปทุมปริทัศน์ มีความยินดีเปิดรับบทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความปริทัศน์ (Review article) ในกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสหวิทยาการ ส่วนฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับบทความในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) เพื่อให้วารสารฉบับนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง