ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

สารจากบรรณธิการ

สารจากบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม  

          อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเป็นผู้ที่สังคมให้ความยอมรับนับถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับแนวหน้าสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆได้จากการวิจัยและพัฒนาดังนั้นการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติคู่ไปกับการเรียนการสอนนักศึกษาแต่การวิจัยและพัฒนาเหล่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่ให้สังคมวิชาการได้วิเคราะห์วิจารณ์เพื่อให้ผลที่ได้รับมานั้นเป็นที่ยอมรับก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์

          วารสารศรีปทุมปริทัศน์เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่และบทความวิชาการที่มีคุณภาพต่อสังคมวิชาการและสังคมทั่วไป   มหาวิทยาลัยมีนโยบายเผยแพร่วารสารนี้ทั้งในรูปแบบเป็นเล่มและแบบออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น รวมทั้งการจัดเก็บแบบแฟ้มข้อมูลอิเลกทรอนิกส์

          ก่อนการตีพิมพ์ผลงานทุกชิ้นจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆเพื่อให้เชื่อมั่นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ สมควรได้รับการตีพิมพ์สามารถนำไปเป็นสิ่งที่อ้างอิงทางวิชาการได้

          ในฐานะบรรณาธิการจึงขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิชาการทั้งที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาและในหน่วยงานต่างๆให้เสนอผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม  โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ของประเทศอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในระดับชาติ