เกี่ยวกับวารสาร

หลักการและเหตุผล

         ด้วยภารกิจด้านการสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยการส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยนักวิชาการ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยศรีปทุมการจัดทำวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไปเพื่อให้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สาธารณะชนได้รับรู้อีกด้วย
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป

2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ

3. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม 
 

วัตถุประสงค์เฉพาะ
 

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences)

ISSN: 1513 - 7287 (Print)  ISSN: xxxx-xxxx (Online)

        1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป

        2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย (1) บริหารธุรกิจ (2) ศิลปศาสตร์  (3) นิเทศศาสตร์ (4) นิติศาสตร์ (5) รัฐศาสตร์ และ (6) ศึกษาศาสตร์  

 

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Science and Technology)

ISSN: 2228 - 8724 (Print)  ISSN: 2672-9970 (Online)

       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป

       2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย (1) วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (2)  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3)  วิศวกรรมศาสตร์ 

 

เจ้าของ                        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

การประกันคุณภาพวารสาร

 1.   มีระบบ Double-blind Peer Review ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยต่อเนื่อง

 2.   ประชุมกองบรรณาธิการ ปีละ 2 ครั้ง

 3.   จำนวนบทความประมาณ 14 เรื่อง/ฉบับ (บทความจากสถาบันอื่นนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมไม่น้อยกว่า 50%)

 4.   จัดทำฉบับ Online เผยแพร่บน Website

 5.   จัดพิมพ์ตามความเหมาะสม


กำหนดออกเล่มวารสารศรีปทุมปริทัศน์

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    ปีละ 2 ฉบับ : เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ปีละ 1 ฉบับ : เดือนมกราคม - ธันวาคม